Privacyverklaring The Health Challenge

Via de app The Health Challenge worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Health Challenge acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwerken uw gegevens op rechtsgrond van toestemming.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

The Health Challenge is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-01-2024 10:59:18.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze app verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
  • Naam: registreren in de app (mag een pseudoniem zijn)
  • Naam: versturen van aankopen in de webshop en/of versturen gewonnen prijzen
  • Adres en Woonplaats: Versturen aankoop webshop en/of gewonnen prijzen
 • Telefoonnummer (contact over bestelling webshop)
 • Emailadres zakelijk (registreren en inloggen in de app)
 • Emailadres wachtwoord reset (om uw wachtwoord te kunnen resetten)
 • Uw (profiel-) foto (niet verplicht om toe te voegen)
 • Locatiegegevens (zie paragraaf 1.4)
 • Beeldmateriaal (zie paragraaf 1.5)
 • Medische gegevens (zie paragraaf 1.7), alleen als u deze actief met ons deelt via de chat-functie. Er worden verder geen medische gegevens verzameld of verwerkt in deze app. Wij vragen u met klem geen medische gegevens met ons te delen.
 • Health data (zie paragraaf 1.8)

1.1 Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze app moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze app kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

1.2 Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

1.3 Contactformulier
De gegevens uit het contactformulier worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen over de aangevraagde informatie.

1.4 Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. 1) om afgelegde afstanden en daarmee behaalde scores te berekenen en te tonen in de app. 2) Om punten te verdienen met check-ins op specifieke locaties. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heef invloed op het gebruik van de app. De beheerders van de backend kunnen niet zien waar u bent of wanneer u de GPS gebruikt.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

1.5 Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
De app maakt gebruik van foto’s om bewijs aan te leveren voor het voltooien van een activiteit. Er wordt toestemming gevraagd door de app om gebruik te mogen maken van je camera en/of filmrol. De beelden worden alleen gebruikt als bewijs en direct na het verlopen van de challenge gewist. De beelden worden niet verstrekt aan derden, gebruikt voor sociale media of andere marketing doeleinden.

1.6 Webshop
Als u een bestelling doet via onze webshop, worden uw gegevens gebruikt om een (eventuele) betaling af te handelen, om goederen/diensten bij u af te leveren en eventueel contact op te nemen over uw bestelling. 

1.7 Chat functie
Als u een chat stuurt, dan verwerken wij uw gegevens om de vraag te beantwoorden. Dit kunnen ook medische gegevens zijn als u deze gegevens met ons deelt. Wij vragen u met klem geen medische gegevens met ons te delen.

1.8 Health data
Wij gebruiken alleen gezondheidsgegevens die via Health Connect zijn verkregen, zoals het aantal stappen en de afgelegde fietsafstand, voor de kernfunctionaliteiten van onze app. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden voor andere doeleinden dan de primaire functie van de app en worden nooit gebruikt voor advertenties of verkocht aan informatieverkopers. In overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie van Health Connect, verzamelen we alleen de minimale hoeveelheid gezondheidsgegevens (stappen en fietsafstand) die nodig zijn voor de functionaliteit van onze app.

1.9 App store
De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

1.10 Publicatie
Voornaam, achternaam, (of pseudoniem) en totaalscore worden gepubliceerd in de app en op een webscreen. Deze gegevens zijn in te zien voor andere deelnemers aan de challenge. Verder vindt geen publicatie plaats van de door u verstrekte persoonsgegevens.

1.11 Advertenties
Onze app vertoont generieke advertenties, mits dit overlegd is met de opdrachtgever, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

1.12 Verstrekking aan derden
Er zijn drie momenten waarop uw gegevens worden verstrekt aan derden.
1. Als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
2. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze app kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
3. Tijdens de challenge worden uw naam (of pseudoniem) en totaalscore gepubliceerd in de app en op een webscreen. (zie paragraaf 1.10)

1.13 Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. In de app zijn geen cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

1.14 Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We geven prioriteit aan de beveiliging van gebruikersgegevens, inclusief gezondheidsgegevens afkomstig van Health Connect. Onze beveiligingsmaatregelen omvatten SSL-encryptie voor gegevens tijdens transport, gehashte wachtwoorden voor gebruikersauthenticatie, firewallbescherming voor onze server en dagelijkse gegevensback-ups. Deze maatregelen zorgen voor de bescherming van gezondheidsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en datalekken.

1.15 Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om aan The Health Challenge mee te kunnen doen, uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Als de challenge geen gebruik maakt van de webshop functie, worden gegevens uiterlijk binnen vier weken na het einde van de challenge gewist.

1.16 Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

1.17 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.18 Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Gebruikers kunnen hun gegevens beheren en verwijderen, inclusief stappen en fietsafstanden afkomstig van Health Connect, via de instellingen van de app.

U kunt ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt tevens een verzoek indienen voor een export van gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of met redenen omkleed aangeven dat u wilt dat wij de verwerking van persoonsgegevens beperken.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

1.19 Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.20 Contactgegevens
The Health Challenge
St Jacobstraat 2
2191 BE De Zilk
info@thehealthchallenge.nl
06-50951913